Drukuj

Dlaczego my?

Opublikowano
Włodek
Odsłony: 5314

Misja Gimnazjum

 

(czyli dla kogo i po co jesteśmy)

Istniejemy dla naszych uczniów, tych ambitnych, zdolnych, odpowiedzialnych,
ale także dla tych niesfornych, mających problemy.
Ich wszystkich chcemy przygotować do dalszej nauki,
do życia we współczesnym świecie.

Jesteśmy szkołą:


Wizja Gimnazjum

 

(czyli to, do czego dążymy)

Tworzymy przyjazny klimat i zapewniamy uczniom optymalne warunki do
harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności,
dobrego startu do dalszej edukacji, do odpowiedzialnego życia we współczesnym świecie.

Chcemy to osiągnąć poprzez:

 

Cele ogólne pracy w Gimnazjum:

1. Podnoszenie jakości kształcenia, dobre przygotowanie do dalszej edukacji.
2. Uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby szkoła stała się
dla ucznia ciekawsza, by ją polubił i chętnie do niej chodził.
3. Wyposażenie uczniów w umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej
nauki, przejmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.
4. Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości ich rozwoju,
samorealizacji.
5. Rozwijanie umiejętności społecznych przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń
we współżyciu i współdziałaniu w grupie. Przygotowanie do pełnienia różnych ról
w życiu i odpowiedzialności za nie.
6. Tworzenie kultury pozytywnych wzorców moralnych.
7. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, promowanie
higienicznego trybu życia, rozwijanie umiejętności współuczestnictwa w kulturze,
sztuce turystyce, sporcie.
8. Rozpoznawanie potrzeb i udzielanie pomocy uczniom.
9. Umacnianie poczucia więzi z Małą Ojczyzną w perspektywie otwarcia na jednoczącą
się Europę.
10. Wzbogacanie tradycji i obrzędowości gimnazjum.
11. Współpraca z rodzicami we wszystkich dziedzinach pracy szkoły.
12. Promowanie szkoły w środowisku, współdziałanie z mediami, prasą.
13. Zapewnianie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły.

 

Zajęcia pozalekcyjne:


-kółko matematyczne,
-kółko polonistyczne,
-kółko wiedzy o społeczeństwie,
-kółko języka angielskiego,
-kółko fizyczne,
-kółko biologiczne,
-kółko chemiczne,
-kółko geograficzno-turystyczne,
-kółko historyczne,
-kółko informatyczne,
-kółko informatyczno-techniczne,
-kółko muzyczne,
-kółko plastyczne,
-zespół taneczny "Eksperyment",
-szkolne koło PCK,
-LOP,
-Ortograffiti,
-zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego
-zajęcia wyrównawcze z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego,
-aerobik,
-SKS,
-szkolne koło "Caritas"