Drukuj

Regulamin

Cele i zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:
• Reprezentowania rodziców wobec Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej,
• Władz oświatowych i organu prowadzącego szkołę,
• Ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w celu doskonalenia statutowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• Współdziałanie z innymi organami gimnazjum w celu polepszenia wyników pracy szkoły.
Do podstawowych zadań Rady Rodziców należy:
1) współudział w realizacji zadań szkoły, a w szczególności:
• organizowanie pomocy rodziców do realizacji planu pracy szkoły i Rady Rodziców,
• dokonywanie analizy potrzeb wychowawczych i edukacyjnych młodzieży i zgłaszanie ich Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej,
• pomoc w wypracowaniu programu rozwoju szkoły, doskonaleniu jej bazy,
• wzbogacenia wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,
• organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami;
2) współpraca z dyrektorem i nauczycielami w procesie dydaktycznym
• dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas, analizy realizacji procesu nauczania,
• udzielanie pomocy w organizowaniu pracy kół zainteresowań,
• organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie w realizacji wybranych tematów programu nauczania;
3) współpraca szkoły i rodziny w procesie wychowawczym:
• dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole i środowisku,
• współudział w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
• pomoc w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
• udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Samorządu Uczniowskiemu i innym organizacjom działającym w szkole,
• organizowanie wspólnie z nauczycielami prac porządkowych na terenie szkoły,
• zapobiegania zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów, pomoc rodzicom w pokonywaniu trudności wychowawczych,
• współpraca z Radą Pedagogiczną w procesie wypracowania ceremoniału szkolnego;
4) współudział w realizacji zadań opiekuńczych:
• dokonywanie analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i opracowanie programu ich zaspokajania,
• pomaganie szkole w organizowaniu pomocy dla uczniów potrzebujących ( zapomogi losowe, pomoc materialna, dożywianie ),
• udzielanie pomocy w organizacji wypoczynku uczniów w czasie ferii i dni wolnych od zajęć.

Struktura organizacyjna i władze Rady Rodziców

Władze Rady Rodziców to:
1. Zebranie Rady Rodziców
2. Prezydium Rady Rodziców
3. Komisja Rewizyjna
Najwyższą władzą Rady Rodziców jest Zebranie Rady Rodziców, zwoływane przez Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Ponadto Prezydium zwołuje Zebranie Rady na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Rady.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
• Uchwalenie regulaminu Rady i zmian do niego,
• Wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej
• Uchwalenie planu działania Rady,
• Zgłaszanie wniosku o powołanie Rady Szkoły,
• Określenie absolutorium dla Prezydium Rady,
Podejmowanie innych czynności przewidzianych niniejszym regulaminem.